Klimaat.be gebruikt cookies voor statistische doeleinden en voor de goede werking van de website. Om verder op de website te surfen, vragen we u het gebruik ervan te aanvaarden door op de toets "ik aanvaard" te klikken. Deze cookies zullen dan gedurende 30 dagen opgeslagen worden.Dune Instappers London »paulinho« Instappers Dune Instappers London Dune London »paulinho« OYFqEq
Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be

Het federaal klimaatbeleid hoopt in het bijzonder de Belgische reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te verwezenlijken. Die doelstellingen vloeien voort uit onze internationale verbintenissen (het Protocol van Kyoto en de Overeenkomst van Parijs), Europese verbintenissen (de Europese “burden sharing” en het klimaat- en energiepakket) en de lastenverdeling met de gewesten.

De belangrijkste uitstootverlagende maatregelen die op federaal niveau genomen zijn, hebben betrekking op de fiscaliteit, de energie en het transport. Zij maken deel uit van het “Nationaal Klimaatplan”, een initiatief van de Nationale Klimaatcommissie dat het beleid en de maatregelen van de federale overheid en de gefedereerde autoriteiten omvat. Die maatregelen zullen moeten worden uitgebreid om de reductiedoelstellingen te verwezenlijken die voor de periode 2013-2020 vastgelegd zijn in het kader van een nieuw akkoord tussen de federale overheid en de gewesten over de lastenverdeling en over de kansen die door het Europees klimaat- en energiepakket worden gecreëerd.

De federale overheid voert ook acties voor de aanpassing (adaptatie) aan de klimaatverandering, die de nefaste gevolgen van de klimaatverandering moeten beperken en zoveel mogelijk voordelen moeten opleveren. Zij passen in het kader van de “Nationale Adaptatiestrategie” en hebben geleid tot de goedkeuring van een federale bijdrage tot een Nationaal Klimaatadaptatieplan in oktober 2016.

De federale regering heeft bovendien langetermijndoelstellingen voor het klimaatbeleid vastgelegd, in het kader van haar “strategische visie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling” (K.B. van 18/07/2013). Deze visie pleit voor de overgang naar een koolstofarme samenleving, met als doel de globale opwarming op lange termijn te beperken tot 1,5 à 2°C, en hiertoe voorziet ze met name in twee doelstellingen:

  • de uitstoot van broeikasgassen van woningen in België zal tegen 2050 met minstens 80 % tot 95 % worden beperkt ten opzichte van hun niveau in 1990
  • België zal aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering

In de periode 2008-2012 (de 1ste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto) heeft de federale overheid zich tenslotte ook geëngageerd om emissierechten aan te kopen in buitenlandse projecten die een uitstootverlaging realiseren.

 

Cloudfoam Cloudfoam Sneakers Advantage Cloudfoam Sneakers Adidas Adidas Advantage Advantage Cloudfoam Adidas Adidas Sneakers
  • De homepage
  • Klimaatbeleid
  • Belgisch klimaatbeleid
  • Federaal beleid
Copyright © 2013 Climat.be. All rights reserved.
Design and Content Management by idweaver
Verantwoordelijke voor de behandeling van cookies: Klimaat.be – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel. Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht uw gegevens te corrigeren, te wissen of op te vragen via [email protected]